Projekt

TYTUŁ PROJEKTU

Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych

NUMER PROJEKTU

2021-1-DE02-KA220-ADU-000035384

Kryzys zatrudnienia w Europie zwrócił uwagę decydentów na istotną rolę, jaką uczenie się osób dorosłych może odegrać w realizacji celów strategii „Europa 2020″, umożliwiając im zdobycie umiejętności adaptacji do zmian zarówno na rynku pracy jak i w relacjach społecznych. Uczenie się osób dorosłych jest sposobem na podniesienie lub zmianę kwalifikacji osób dotkniętych bezrobociem, dostosowanie kariery zawodowej, a także wnosi istotny wkład we włączenie społeczne, aktywność obywatelską, rozwój osobisty i integrację. W tym kontekście projekt GREEN ANGELS koncentruje się na opracowaniu sprawdzonego i zweryfikowanego formatu edukacyjnego, który umożliwiłby nauczanie migrantów podstawowej, przekrojowej i przedsiębiorczej wiedzy, mającej szczególne zastosowanie w dziedzinie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt GREEN ANGELS ma na celu stworzenie możliwości uczenia się na wysokim poziomie, z uwzględnieniem rozwoju umiejętności niezbędnych do samozatrudnienia, motywacji i działań na rzecz integracji społecznej. Umiejętności te będą rozwijane w ramach programu nauczania poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia, które łączy klasyczne nauczanie z e-learningiem i technologią medialną 2.0 za pośrednictwem portalu internetowego. W ten sposób projekt GREEN ANGELS stworzy interaktywną ścieżkę edukacyjną, dostępną we wszystkich językach partnerstwa, do wykorzystania w całej Europie, w celu podniesienia kwalifikacji nisko wykwalifikowanych i wykluczonych społecznie migrantów oraz zapewnienia im kompetencji w zakresie samozatrudnienia, dających im możliwość walki z wykluczeniem i marginalizacją oraz wejścia na rynek pracy.

green-target

Grupy docelowe

Rezultaty projektu

01

Online Education-3

Ścieżka edukacyjna dla zrównoważonej przedsiębiorczości

Stworzenie dedykowanego modułu szkoleniowego w ramach zrównoważonej ścieżki edukacyjnej, prowadzącej do założenia własnej działalności gospodarczej przez dynamicznych, nowych i ekologicznych przedsiębiorców o wielu umiejętnościach.

02

Online Education-4

Interaktywny portal internetowy

Portal internetowy GREEN ANGELS dostarczy powszechnie dostępnej wiedzy na temat przedsiębiorczości. Świadomość możliwości i potencjału przedsiębiorczości społecznej, społecznej i ekologicznej zostanie podniesiona, co zapewni istotny impuls do zwiększenia aktywności przedsiębiorczej wśród grupy docelowej.

Skip to content