Poznaj partnerów projektu

ProArbeit_Vektorgrafik

Koordynator

Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) Niemcy

Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) jest instytucją publiczną i od 2005 roku działa jako biuro pośrednictwa pracy w powiecie Offenbach (Hesja, Niemcy). Jej prawnym zadaniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Do głównych zadań należy udzielanie świadczeń wspierających utrzymanie beneficjentów oraz ich integracja na rynku pracy, tak aby mogli utrzymać się z własnych środków. Oferta dla pracodawców obejmuje holistyczne, zorientowane na klienta wsparcie dla firm na regionalnym rynku pracy – z kompleksową ofertą usług w zakresie pośrednictwa pracy dla wykwalifikowanych kandydatów. Aby osiągnąć te cele, około 410 zmotywowanych pracowników stoi u boku obywateli powiatu Offenbach.

Dział Projektów Europejskich (niem. EPM) to młody, innowacyjny zespół Pro Arbeit, odpowiedzialny za opracowywanie i realizację projektów ponadnarodowych. Dzięki temu cała organizacja może uczestniczyć w działaniach na szczeblu europejskim.

W centrum uwagi zawsze znajduje się podstawowe zadanie instytucji – opracowywanie projektów, które ułatwiają, usprawniają i przyspieszają integrację osób na rynku pracy. Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z zasadą przewodnią: „Nic o nas bez nas”. Kierujemy się zasadą współprojektowania zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i w fazie realizacji.

nuovo_logo_net

Associazione N.E.T. – Networking Education and Training Włochy

Associazione N.E.T. jest stowarzyszeniem non-profit założonym w 2001 roku. Dzięki udziałowi w krajowych i europejskich programach finansowania Associazione NET wspiera cele i priorytety Unii Europejskiej, takie jak dobrobyt obywateli, walka z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, zrównoważony rozwój gospodarczy i ochrona środowiska. Działając na terenie całego kraju, oferuje zintegrowane doradztwo i pomoc techniczną w zakresie możliwości finansowania dla podmiotów prywatnych i publicznych. Bogata sieć partnerów ponadnarodowych, zlokalizowanych w całej Europie, sprzyja nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów i pomaga przyspieszyć procesy innowacyjności i konkurencyjności systemów lokalnych.

Nasze cele

Nasze projekty, oparte na kreatywnych pomysłach, innowacyjności i partycypacji, są adresowane do wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a także znajdujących się w krytycznej i kłopotliwej sytuacji. Oferujemy im:

  1. Nabycie/aktualizację umiejętności i kompetencji zawodowych
  2. Skuteczne pośrednictwo społeczne i zawodowe
  3. Wsparcie w procesie integracji społecznej

Nasza oferta

Associazione N.E.T. zapewnia konkretne umiejętności w zakresie systemów zarządzania funduszami europejskimi, technik planowania społeczności lokalnej oraz zarządzania administracyjnego i operacyjnego finansowanymi projektami. Celem stowarzyszenia jest także przyczynianie się do rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez działania i projekty dotyczące następujących zagadnień:

  1. Innowacyjna oferta szkoleniowa
  2. Wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia
  3. Ochrona środowiska
  4. Promocja etycznej i zdrowej kuchni
  5. Rozwój zrównoważonej turystyki i budownictwa
  6. Równe szanse
36,6CC

36,6 Competence Centre (36,6 Centrum Kompetencji) Polska

36,6 Centrum Kompetencji (z siedzibą w Łodzi) jest instytucją skupiającą specjalistów z wielu dziedzin, tworzącą interdyscyplinarną Strefę Ekspercką na rzecz rozwoju lokalnego poprzez międzynarodową wymianę doświadczeń. Zapewniamy edukację non-formalną wraz ze wsparciem doradczym i coachingowym, dla licznych grup docelowych.

Centrum zostało założone w 2011 roku przez profesjonalistów z wykształceniem akademickim i doświadczeniem w realizacji projektów unijnych od 1999 roku. Dodatkowo, w 2015 roku 36,6 Scotland zostało założone w Glasgow jako firma siostrzana rozszerzająca działalność w Wielkiej Brytanii.

Kluczowe działania:

 • Opracowywanie treści edukacyjnych do nauczania mieszanego (blended learning)
 • Poradnictwo zawodowe, doradztwo, coaching (licencja ICC-International Coaching Community)
 • Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje
 • Publikacje z Polską Agencją Erasmus+ na temat ECVET
 • Badania i analizy
 • Zarządzanie projektami i ewaluacja
 • Tworzenie sieci, upowszechnianie
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności miękkich i empowermentu
 • Kursy czytania, pisania i liczenia dla dorosłych
 • Zapewnienie programów stażowych
 • Prowadzenie kampanii eko-świadomości
 • Panel Ekspertów ECORYS Polska

Solution : Solidarité & Inclusion Francja

Solution: Solidarity & Inclusion to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, która opracowuje innowacyjne działania promujące spójność społeczną poprzez edukację non-formalną.

Celem stowarzyszenia jest zwiększenie integracji społecznej wśród młodszych dorosłych poprzez proponowanie różnego rodzaju działań sprzyjających wzajemnej akceptacji, stymulowanie ludzkich zainteresowań poprzez oferowanie działań przekrojowych, opracowywanie programów edukacyjnych otwierających umysły i wzmacniających sprawiedliwą dynamikę między kulturami i pokoleniami.

Rozwiązanie koncentruje się na następujących obszarach:

 • Integracja grup defaworyzowanych na rynku pracy
 • Przedsiębiorczość jako szansa dla osób z mniejszymi szansami
 • Integracja migrantów w społeczeństwie
 • Upodmiotowienie kobiet
 • Równość płci dla wszystkich
 • Aktywność obywatelska zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym
 • Świadomość ekologiczna

Solution działa w wielokulturowym i złożonym społecznie środowisku: w Paryżu i na jego przedmieściach istnieje ponad 100 różnych społeczności etnicznych, których młodzi dorośli mogą borykać się z trudnościami ekonomicznymi, a także z wykluczeniem społecznym i zawodowym. Grupy te są często pozbawione możliwości korzystania z dodatkowych ofert edukacyjnych, które mogłyby im pomóc w zdobyciu nowych umiejętności umożliwiających lepszą integrację ze społeczeństwem. Misją Solution jest zaproponowanie tym osobom działań z zakresu edukacji nieformalnej, które zbliżą do siebie różne grupy odbiorców i pobudzą w ten sposób dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy, promując jednocześnie zdobywanie miękkich i twardych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i społecznym.

PCX-logo-transparent

PCX Computers & Information Systems LTD Cypr

PCX to cypryjskie mśp, posiadające duże doświadczenie w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w edukacji. PCX zostało założone w 1998 roku, na początku reformy edukacyjnej związanej z rozwojem technologii i sieci World Wide Web.

Jako firma konsultingowa z branży TIK, PCX posiada możliwości i wiedzę do promowania korzyści płynących z zastosowania rozwiązań TIK oraz przyjęcia rozwiązań cyfrowych na poziomie przedsiębiorstw i edukacji.

Działalność PCX koncentruje się na trzech głównych obszarach specjalizacji:

 • Konsulting i doradztwo: Wysoko wyspecjalizowane usługi wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Edukacja i szkolenia: Innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, materiały i treści szkoleniowe dotyczące różnych obszarów rozwoju biznesu.
 • Rozwój specjalistycznego oprogramowania oraz projektowanie i rozwój stron internetowych.

Asociación ACE. Aprende, Coopera, Emprende Hiszpania

ACE, z siedzibą w León, to organizacja non-profit założona w 2012 r., której celem jest promowanie uczenia się przez całe życie.

Skupia ona doświadczenie grupy 4 profesjonalistów, którzy wcześniej pracowali w sektorze publicznym. Wszyscy oni przeszkolili uczniów w kilku dziedzinach: przedsiębiorczości, równości szans, innowacji, rolnictwa ekologicznego, e-learningu i projektów współpracy międzynarodowej.

Skip to content