Το Έργο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία τρόπων αναβάθμισης δεξιοτήτων, βελτίωση της προσβασιμότητας και αύξηση της απορρόφησης της εκπαίδευσης ενηλίκων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2021-1-DE02-KA220-ADU-000035384

Η κρίση της απασχόλησης στην Ευρώπη έχει τονίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενήλικες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει ένα μέσο αναβάθμισης ή αναβάθμισης των δεξιοτήτων όσων πλήττονται από την ανεργία, αναδιάρθρωση της μετάβασης σταδιοδρομίας, καθώς και σημαντική συμβολή στην κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την προσωπική ανάπτυξη και την ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο GREEN ANGELS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας δοκιμασμένης και επικυρωμένης εκπαιδευτικής μορφής για τη διδασκαλία βασικών, εγκάρσιων και επιχειρηματικών γνώσεων που εφαρμόζονται ειδικά στον τομέα των ευκαιριών εργασίας χαμηλής ειδίκευσης στην ομάδα-στόχο των μεταναστών.

Το έργο GREEN ANGELS στοχεύει να δημιουργήσει μια ευκαιρία μάθησης υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για αυτο-επιχειρηματικότητα που περιλαμβάνει κίνητρα και δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης. Αυτές οι δεξιότητες θα αναπτυχθούν σε όλο το πρόγραμμα σπουδών χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο προσέγγιση που συνδυάζει την κλασική μάθηση με την ηλεκτρονική μάθηση και την τεχνολογία πολυμέσων 2.0 μέσω μιας διαδικτυακής πύλης. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο GREEN ANGELS θα σχεδιάσει ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό μονοπάτι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της εταιρικής σχέσης για χρήση σε όλη την Ευρώπη, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μεταναστών/BME με χαμηλή ειδίκευση και κοινωνικό αποκλεισμό και θα τους παρέχει ικανότητες αυτο-επιχειρηματικότητας δίνοντάς τους την ευκαιρία να καταπολέμηση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης και την είσοδο στην αγορά εργασίας.

green-target

Ομάδα-Στόχος

Αποτελέσματα Έργου

01

Online Education-3

Εκπαιδευτικό μονοπάτι για βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Παραγωγή μιας βιώσιμης διαδρομής στοχευμένης ενότητας για την έναρξη μιας δραστηριότητας ή επιχείρησης αυτοαπασχόλησης για δυναμικούς νέους πράσινους επιχειρηματίες με πολλές δεξιότητες.

02

Online Education-4

Διαδραστική διαδικτυακή πύλη

Η διαδικτυακή πύλη GREEN ANGELS παρέχει γνώσεις για την επιχειρηματικότητα που είναι ελεύθερα προσβάσιμες. Θα αυξηθεί η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της κοινωνικής, κοινοτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, παρέχοντας κρίσιμη ώθηση για αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα μεταξύ της ομάδας-στόχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο